Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

SIG GWW Open Source

Doelstelling
De GWW sector in Nederland kent naast INCOSE Nederland inmiddels diverse partijen die Systems Engineering willen doen slagen. Voorbeelden van organisaties: Railforum, 4-Partijenoverleg, Bouwend Nederland, CROW, etc.

De SIG Open Source GWW zet zich in voor coördinatie tussen de verschillende partijen.GWW-A2

De SIG wil het kenniscentrum zijn voor de toepassing van Systems Engineering in de GWW sector door:

 • Bij te dragen aan de verdere verspreiding en gebruik van Systems Engineering in Nederland:
  • Systeemgericht werken; Bouwprojecten worden zelden geïsoleerd van zijn omgeving gerealiseerd. Integratie met de omgeving, met de daarbij behorende beheersing van de raakvlakken is essentieel
  • Communicatie verbeteren; Het spreken van één gemeenschappelijke taal is belangrijk om de communicatie tussen de verschillende disciplines of opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.
  • Informatieoverdracht verbeteren; Alle betrokkenen dienen elkaar tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen en dienen gegevens zonder verlies aan informatie naar elkaar over te dragen (Digitaal!)
  • Handige hulpmiddelen, zoals templates, voorbeelden en best-practices, ter beschikking stellen aan belanghebbenden
 • Producten te toetsen op wetenschappelijke onderbouwing en consistentie met de beginselen van de Systems Engineering
 • Producten te toetsen op praktische toepassing in de sector
 • Producten kritisch te beschouwen door gevraagd en ongevraagd advies te geven
 • Ervaringen met Systems Engineering uit te wisselen met als doel:
  • De "papieren tijger" voorkomen
  • Huidige gang van zaken in de dagelijkse praktijk bespreken
  • Terugkoppeling geven vanuit andere platforms
  • Trends signaleren en positie bepalen

Visie
De toekomstvisie van de SIG Open Source GWW ten aanzien van Systems Engineering bestaat uit vier hoofdpunten, namelijk:

 • Opdrachtgevers hebben SE geïntegreerd in het beheer van hun netwerken.
 • Opdrachtnemers hebben SE geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen en kwaliteitsystemen.
 • SE is de standaardmanier om systemen in de GWW te ontwerpen, te realiseren en te beheren
 • Er bestaat een gemeenschappelijk kader gevormd door definities, standaarden en best-practices
Beoogde resultatengww
De SIG werkt mee aan de totstandkoming van publicaties in de sector door actief mee te schrijven of te reviewen. Daarnaast initieert de SIG zelf ook publicaties. De SIG draagt bij aan de workshops die op het niveau van INCOSE NL worden georganiseerd. Individuele leden geven zelf wel cursussen of masterclasses om de toepassing van Systems Engineering te bevorderen.

Kerngroep
De SIG bestaat momenteel uit:

 1. Daan Alsem (Royal Haskoning)
 2. Hans Bruinsma (Grontmij)
 3. Tufail Ghauharali (voorzitter) (GPCM)
 4. Leo van Ruijven (Croon)
 5. Arjan Visser (CROW)
 • De leden van de kerngroep nemen op persoonlijke titel deel om eenzijdige commerciële belangen te voorkomen.
 • De kerngroep is afkomstig van adviesbureaus, aannemers, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.
 • De kerngroep houdt iedere maand, met uitzondering van de zomerperiode, een bijeenkomst om lopende zaken te bespreken en ideeën uit te werken.
 • De leden van de kerngroep zijn allen lid van INCOSE NL.
Van de leden van de kerngroep en van eventuele toekomstige leden wordt verwacht dat zij een meer dan gemiddelde senioriteit hebben op het gebied van systems engineering. De leden zijn bereid de nodige tijd in de activiteiten van de interessegroep te steken, waarbij 'brengen' een belangrijker aspect voor het functioneren in de interesse groep is, dan 'halen'.

Relatie met INCOSE NL
De SIG Open Source GWW functioneert zelfstandig, maar is een afdeling van INCOSE NL. Het bestuur van INCOSE NL coördineert de werkzaamheden binnen de SIG Open Source GWW.

Financiën
De SIG Open Source GWW heeft geen penningmeester aangesteld. Het bestuur van INCOSE NL zal voor de verdeling van de financiën tussen de diverse SIG werkgroepen zorgen.

Contact

Indien u zich wilt aanmelden, of om een andere reden contact met deze SIG wilt, maak dan gebruik van onderstaand formulier.

{chronocontact}SIG_GWW_Open_Source{/chronocontact}